Tænketank: Musikskolen skal nå ud til flere

ARKIV 25.08.2017:

Musikskolerne skal tiltrække en bredere og mere mangfoldig gruppe af børn og unge, lyder et hovedbudskab i Musikskoletænketankens rapport.


Af Martin Blom Hansen

Mere holdundervisning og flere stærke musikalske fællesskaber, mere fokus på samarbejdet mellem musikskole og folkeskole, en ny statslig tilskudsmodel for musikskolerne og en forbedring af dataindsamlingen. Det er nogle af de væsentlige anbefalinger i den netop offentliggjorte rapport fra Musikskoletænketanken.

Rapportens indhold
Musikskoletænketanken blev nedsat af tidligere kulturminister Bertel Haarder i foråret 2016 og er videreført af nuværende kulturminister Mette Bock. Rapporten indeholder dels et overblik over, hvordan musikskolerne har det i dagens Danmark – en status på musikskolelandskabet – og dels en vision for fremtidens musikskole inklusive en række anbefalinger.

Anbefalinger
I visionen for fremtidens musikskole har tænketanken opstillet 11 konkrete indsatsområder med en række anbefalinger under hvert område. Blandt de mest iøjnefaldende anbefalinger fra tænketanken er:

• Nye læringsmiljøer og fleksible undervisningsformer
Her anbefaler tænketanken blandt andet, at:
”Musikskolerne gør større brug af forskellige undervisningsformer og læringsmetoder – både i relation til bredden og talenter. Det vurderes at kunne styrke musikskolens undervisningstilbud og skabe afsæt for en større og bredere elevgruppe.”
”Musikskolerne forholder sig mere aktivt og reflekteret til, hvordan den kan anvende nye undervisningsformer, tilpasse eksisterende og bevidst vælge, hvilke undervisningsformer der gavner et specifikt musikalsk læringsmiljø. I den sammenhæng bør musikskolerne inddrage ny viden om undervisning og læring og implementere denne viden i en kontinuerlig udvikling af undervisningsformer og metoder.”

• Styrket samarbejde med folkeskole og dagtilbud
Her anbefaler tænketanken blandt andet, at:
”Kommunalbestyrelserne drøfter de lokale ambitioner for samarbejdet mellem musik- og folkeskolerne og tager strategiske beslutninger om, hvordan samarbejdet skal udfolde sig.
både musikskolerne og folkeskolerne prioriterer tid og ledelsesmæssigt fokus på at få samarbejdet til at fungere bedst muligt.”
”Både musikskolerne og folkeskolerne prioriterer tid og ledelsesmæssigt fokus på at få samarbejdet til at fungere bedst muligt.”
”Det generelle fokus på forskoleområdet styrkes, da den tidlige præsentation af musikken spiller en afgørende rolle. Der er i dag mangel på undervisere med speciale inden for småbørnsområdet. Dette behov skal synliggøres, og konservatoriestuderende skal i højere grad opfordres til at gå den vej.”

• Mangfoldighed og tilgængelighed
Tænketanken anbefaler blandt andet, at:
”Den statslige refusion til musikskolerne ændres, således at den fremmer socialt lige adgang og øget tilgængelighed, eksempelvis gennem en lavere deltagerbetaling.”
”Musikskolerne via fællesskabsorienterede undervisningsformer skaber et mere økonomisk tilgængeligt tilbud.”
”Outreach-projekter i udsatte områder prioriteres, såfremt det giver mening i forhold til kommunens demografiske sammensætning og befolkningsgrupper.”

• Statens regulering og tilskud til musikskolerne
Tænketanken anbefaler blandt andet, at:
”Den statslige bevilling fortsat udmøntes som en refusionsordning, men i en ændret form.”
”En fremtidig refusionsordning sammensættes, så den understøtter et stort elevoptag og en socioøkonomisk balanceret elevgruppe, f.eks. gennem lavere deltagerbetaling.”
”Der hurtigst muligt igangsættes et arbejde i Kulturministeriet med henblik på at udvikle en model for statens engagement i finansieringen af musikskolerne.”

• Større gennemsigtighed om musikskolelandskabet
Tænketanken anbefaler blandt andet, at:
”Dataindsamlingen på musikskoleområdet styrkes ved at udvide feltet af data til at omfatte musikskolernes samlede aktiviteter og elevtal, og CPR-registrering af elever forbedres.”
”Der udarbejdes klare statslige retningslinjer for musikskolernes indberetning til musikskolestatistikken.”

Fald i antallet af forskoleelever
For at få et retvisende billede af antallet af elever på musikskolerne og sammensætningen af elever har tænketanken med hjælp fra Danmarks Statistik fået foretaget en række analyser og datatræk fra musikskolestatistikken. Desuden har tænketanken selv foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt musikskolerne.

Musikskoletænketankens undersøgelser viser, at antallet af forskoleelever er faldet fra cirka 50.000 til 20.000 over en periode fra 2002 til 2015. Antallet af instrumentalelever er nogenlunde konstant på knap 50.000.

Musikskoletænketanken har også konstateret, at musikskolen i dag målt som CPR-registrerede elever når ud til 65.000 elever. Det svarer til 4 procent af hele målgruppen på de 0- 24-årige. Gælder det de skolesøgende børn mellem 6 og 16 år, når musikskolen ud til 7 procent.

Gennem det øgede samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler kommer musikskolerne dog i kontakt med langt flere, nemlig 50.700 børn og unge.

Musikskole for de bedrestillede
Med registreringen af eleverne på CPR-nummer i Danmarks Statistik er det muligt at undersøge musikskoleelevernes socioøkonomiske baggrund. Tænketanken er nået frem til, at der er betydeligt flere højindkomstfamilier – med husstandsindkomster fra 800.000 kr. og opefter – blandt ”musikskolefamilierne” end blandt børnefamilierne generelt.

Samme tendens gør sig gældende i forhold til uddannelse og etnisk oprindelse. Analysen viser samlet, at musikskoleelevernes forældre statistisk set er bedre økonomisk stillede, har et højere uddannelsesniveau og er af mere ”gammeldansk” oprindelse, end gennemsnittet af den danske befolkning.

Stor forskel i elevbetalingen
Der er stor forskel på elevbetalingen fra kommune til kommune. Det er lovbestemt, at deltagerbetalingen ikke må være mere end 33,33 procent af budgettet for en musikskole. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der bestemmer, hvor høj eller lav deltagerbetalingen skal være. 30 procent af musikskolerne har en deltagerbetaling på over 25 procent, og knap 40 procent har en deltagerbetaling på under 20 procent.

Kommissoriet for tænketanken
I kommissoriet for tænketankens arbejde står blandt andet: ”Tænketanken skal danne sig et overblik over musikskoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne i Danmark står over for i de kommende år. Tænketanken skal på den baggrund formulere anbefalinger for musikskoleområdet som helhed og komme med bud på, hvordan de nuværende og fremtidige udfordringer kan tackles. Målet er blandt andet at gøre strukturen for musikskoleområdet mere elastisk, så det bliver lettere at tilpasse den til de forandringer og nybrud, der sker, samt skabe nye udviklingsmuligheder for
musikskolerne.”!

Se mere:

Se rapporten her

  • Arkiv  • Copyright 2019

  • linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram