Jagten på de rigtige tal

ARKIV 16. 11. 2017:
Med rapporten fra musikskoletænketanken er musikskolestatistikken kommet i fokus, og der bliver nu sat et arbejde i gang med at forbedre indsamlingen af data og skaffe et mere retvisende billede af musikskolernes aktiviteter.

Af Martin Blom Hansen

Fortæller tallene i Danmarks Statistik den fulde og sande historie om de danske musikskolers aktiviteter? Nej, mener musikskoletænketankens aktuelle rapport ”Musikskolerne i Danmark”. Rapporten anbefaler at forbedre og udbygge indsamlingen af data, så den samlede musikskolestatistik bliver mere retvisende. Organisationerne Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL) og Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA) har også efterlyst en bedre måde at opgøre det på.

Arbejdsgruppe bliver nedsat
Nu sker der noget. Fredag 27. oktober var der indkaldt til dialogmøde om musikskolestatistikken med repræsentanter for Danmarks Statistik, Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, DMKL, DAMUSA, musikskoler med flere. Næste skridt er en arbejdsgruppe, som Kulturministeriet nedsætter, og som skal gå konkret til værks for at finde forbedrede metoder til indberetning og dataopsamling. I sidste ende skal det give Danmarks Statistik datamateriale, som er mere korrekt og detaljeret, end tilfældet er i dag.

Det hele skal med
Jens Bloch, musikskolechef på Kolding Musikskole og MGK Syd, medlem af bestyrelserne i både DAMUSA og DMKL, deltog på mødet og siger: ”Jeg fornemmede på mødet forståelse for, at den nuværende statistik ikke er retvisende i forhold til den mangfoldighed af aktiviteter, en moderne musikskole har. Det er godt, at der nu er fokus på, at vi skal have en mere retvisende kortlægning af musikskolernes aktiviteter – og at det skal ske i samarbejde med Danmarks Statistik.”

”Vi skal have det hele med. Både den traditionelle musikskoledrift med soloundervisning, orkestre, kor og så videre og så alle de aktiviteter, vi har i kortere og længerevarende projekter med daginstitutioner, foreningsliv, folkeskoler og erhvervsliv. Derudover er der koncerter i og uden for huset samt eksempelvis onlineaktiviteter – noget mange musikskoler givetvis vil gøre mere ud af fremover. Vi forventer naturligvis, at interesseorganisationerne bliver inddraget i den kommende arbejdsgruppe,” siger Jens Bloch.

CPR – og så alt det andet
Simon Lindegaard, leder af Ikast-Brande Kommunale musikskole og formand for musikskolelederne i DMpF, deltog også på mødet 27. oktober. Han peger på en kerne i problemet, nemlig at musikskolernes nuværende indberetning via CPR-numre på de tilmeldte elever ikke afspejler det fulde billede.

”I løbet af de seneste ti år har musikskolerne etableret mere og mere samarbejde med folkeskoler, daginstitutioner med flere, hvor vi nødvendigvis ikke har registreret eleverne. I Ikast-Brande har vi eksempelvis samarbejde med seks daginstitutioner, hvor vi er fast derude en gang om ugen. De børn har vi ikke registreret i vores system. Det kan være vanskeligt at få dem registreret, for der er grænser for, hvad registerloven tillader. Og det vil være et stort arbejde. Den del af vores aktiviteter kommer ikke med i musikskolestatistikken,” siger Simon Lindegaard.

”Man skal naturligvis tage hensyn til forbrug af timer og ressourcer. Men jeg mener, man bør kunne registrere det på en nemmere måde end via CPR-registrering. Det var et godt møde, og Danmarks Statistik er meget åbne og modtagelige. De arbejder med flere områder inden for kulturen, hvor de har været igennem noget lignende med dialogmøder. De er jo kun interesserede i at lave så rigtige tal som muligt. De laver tallene, og så må andre tolke på dem,” siger han.

Danmarks Statistik lytter og er klar til ændringer
Fra Danmarks Statistiks side er man opmærksom på problemet. Eller rettere problemerne, for det handler både om at give et så retvisende billede som muligt og at sikre, at arbejdsbyrden med indberetninger ude i musikskolerne ikke bliver for voldsom.

”Vi skal hele tiden se på, om vi måler på det, der er det væsentlige, og vi skal præsentere resultaterne på en forståelig måde. Vores primære formidlingskilde er statistikbank-tabellerne. Det kan godt være, at det ender med, at vi må revidere dem og gøre dem mere umiddelbart forståelige. Samtidig gør vi meget ud af at nedbringe indberetningsbyrden. Det er der meget fokus på. Vi skal jo ikke plage livet af virksomheder, institutioner og så videre med alle mulige krav,” siger Henrik Huusom, specialkonsulent i Danmarks Statistik, der var medvært på mødet 27. oktober.

”Jeg vil nødigt foregribe den kommende arbejdsgruppes arbejde og anbefalinger. Men vi vil forsøge at imødekomme nogle af de kritikpunkter, der har været. For eksempel at nogle af musikskolernes aktiviteter har været underbelyst. Vi skal også gøre det nemmere for musikskolerne at se, hvad det er for en filindberetning, der er foretaget. Det kan være svært at gennemskue for den enkelte musikskole, der indberetter,” siger Henrik Huusom.

DAMUSA har peget på problemerne tidligere
Nina Ulf Jørgensen, generalsekretær i DAMUSA, siger: ”Når vi som interesseorganisation skal tale musikskolernes sag med både politikere og andre, og når vi gerne vil samarbejde med og sammenligne os med landene omkring os – er det vigtigt, at vi kan stole på de faktuelle oplysninger. Derfor har DAMUSA længe sat fokus på problemerne i både artikler og i lederspalten og opfordret til, at staten og musikskolerne sammen tager ansvar for en troværdig statistik. På mødet i Danmarks Statistik var mange relevante parter med om bordet, herunder en forsker med erfaring i analyse af kulturinstitutioner. I DAMUSA glæder vi os til at følge arbejdet og resultaterne fra arbejdsgruppen, så vi i fremtiden kan få et mere oplyst grundlag at tale ud fra.”

Minister på banen
Det er kommet bag på kulturminister Mette Bock, at der er problemer med opgørelsen af data inden for musikskoleområdet. Det siger hun i et interview med Dan Johnsen, redaktør af bladet Musikskolen. Og Kulturministeriet agter at gøre noget ved det. ”Det er en opgave, vi tager på os. Vi bliver selvfølgelig nødt til at have pålidelige tal,” siger Mette Bock i interviewet.

Se videoen her. Et længere interview med ministeren kan læses i det trykte blad Musikskolen (fra 20.11.2017)


FAKTA:

Anbefaling i rapporten fra musikskoletænketanken
Musikskoletænketankens aktuelle rapport ”Musikskolerne i Danmark” tager fat på emnet med dataindsamling. En af rapportens anbefalinger lyder: “Dataindsamlingen på musikskoleområdet styrkes ved at udvide feltet af data til at omfatte musikskolernes samlede aktiviteter og elevtal, og at CPR-registrering af elever forbedres. Der udarbejdes klare statslige retningslinjer for musikskolernes indberetning til musikskolestatistikken.”

I et bilag til rapporten beskriver tænketanken hovedpunkterne i problematikken:
”I de tidligere musikskolerapporter fra Kulturstyrelsen frem til 2012 blev eleverne ikke opgjort på basis af CPR-numre, men kun som aktivitetselever, dvs. at hver musikskoleelev blev registreret som en tilmelding til en aktivitet. Disse rapporter viser således ikke det præcise antal elever/personer, og tallene kan ikke umiddelbart sammenlignes med de senere tal fra Danmarks Statistik. Overgangen fra musikskolerapporterne til Danmarks Statistik i 2013 medførte usikkerheder i indberetningen og dermed i datas kvalitet for så vidt angår årene 2012-14.”

”De primære årsager hertil var:
• En mangelfuld registrering i det online administrationsprogram, hvorfra oplysningerne hentes.
• Formateringen af oplysningerne om antal hold og elever var ikke ensartet ved oversendelsen af data til Danmarks Statistik.
• Mange musikskoler havde problemer med at indhente CPR-oplysninger på elever tilmeldt en bloc til musikskoleundervisning i regi af eksterne institutioner, f.eks. i dagtilbud eller aktiviteter i samarbejde med folkeskolen. Dette medførte overgangsproblemer i 2012-13 med at indhente og registrere CPR-oplysninger for elever, som ikke var tilmeldt musikskolens egne forskolehold, men som modtog undervisning i regi af daginstitutioner.”