Danske Musik- og Kulturskoler

Danske Musik- og Kulturskoler DMK

Fra 1. januar 2019 vil den nystiftede organisationen Danske Musik- og Kulturskoler repræsentere musik- og kulturskoleområdet i Danmark.

De to tidligere foreninger DMKL, Danske Musik- og Kulturskole Ledere, og DAMUSA, Dansk Musikskolesammenslutning, ophørte med at eksistere ved årsskiftet 2018/2019, og DMK varetager herefter begge disse organisationers tidligere opgaver.

Stor opbakning til ny organisation
Med enstemmigt flertal blev der ved den stiftende generalforsamling den 8. november 2018 i Odense skabt en ny, samlende landsorganisation, Danske Musik- og Kulturskoler DMK. Det betyder, at de to tidligere foreninger, Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA) og Danske Musik- og Kulturskole Ledere (DMKL), lukker og overdrager arbejdet til den nye landsorganisation.

Danske Musik- og Kulturskoler repræsenterer musik- og kulturskoler over hele landet og er stærkt forankret i de fem regionale samråd. Både ledere og brugere/interessenter vil fremover være valgbare til bestyrelsen, så organisationen får den bredest mulige politiske gennemslagskraft.

Bestyrelse og formand
Der er nu valgt formand for DMK på generalforsamling i Middelfart fredag 1. marts 2019. Formand for DMK er Thomas Winther, leder af Køge Musikskole. Bestyrelsen består af 11 medlemmer. De 10 medlemmer bliver valgt i regionerne, og formanden bliver valgt på generalforsamling for to år. Hver af landets fem regioner vælger to medlemmer. Det ene medlem skal være en leder, og det andet medlem kan være en bruger/interessent eller en leder. Inden den ekstraordinære generalforsamling 1. marts 2019 valgte regionerne deres repræsentanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen
Formand: Thomas Winther
Valgt i Region Nord: Morten Lønborg Friis, Jan Jacobsen.
Valgt i Region Midt: Julie Heebøll, Palle Kjeldgaard.
Valgt i Region Syd: Maibritt Baagø Schmidt, Jesper Nielsen.
Valgt i Region Sjælland: Clara Vuust Cali, Henrik Christiansen.
Valgt i Region København: Ole Thøger og NN.
Forretningsudvalget består af formand Thomas Winther, næstformand Julie Heebøll og Jesper Nielsen.

Danske Musik- og Kulturskoler
Efter kommunalreformen i 2007 blev det lovpligtigt for enhver kommune at have en musikskole. Inden kommunalreformen var der 216 musikskoler. Nu er der en kommunal musik- eller kulturskole i landets 98 kommuner.

Omkring halvdelen af de kommunale musikskoler udbyder også undervisning i andre kunstretninger, for eksempel billedkunst, drama eller dans. I de tilfælde bruger man oftest betegnelsen ’kulturskole’.

Finansieret kommunalt, statsligt og af brugerne
Musik- og kulturskolerne finansieres primært af kommunalt tilskud og elevbetaling.

Musikskolerne modtager dog også et statsligt tilskud. For kulturskolerne gives det statslige tilskud alene til musikskoledelen. Det statslige tilskud kan ifølge musikskoleloven udgøre 25 % af udgifterne til lærerlønnen, men siden 1994 har det statslige tilskud været faldende, og det udgør nu omkring 12 %. Det er en betingelse for at opnå statstilskud, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 33 % af bruttoudgiften ved skolens drift.

Kommunerne er således den absolut største bidragsyder til musik- og kulturskolerne. Det afhænger af den enkelte kommunes prioritering, hvad det koster at modtage undervisning.

Reguleret efter Musikloven
Danmark fik sin første musiklov i 1976. I 1990 fik musikskolerne eget kapitel i Musikloven.

1. januar 2014 fik musikskolerne yderligere egen bekendtgørelse: Bekendtgørelse om musikskoler. Bekendtgørelsen erstattede de tidligere Vejledende standardvedtægter for musikskoler og Vejledende retningslinjer for musikskoleundervisning.

Det var det daværende Musikudvalget under Statens Kunstråd, der tog initiativet til den nye bekendtgørelse.

MGK, musikalske grundkurser, har egen bekendtgørelse: Bekendtgørelse om musikalske grundkurser.

DMKs internationale arbejde
DMK er medlem af EMU, Den Europæiske Musikskole Union. EMU arbejder for, at musikskolerne får optimale vilkår.

DMK mødes flere gange årligt med vores nordiske søsterorganisationer i hhv. Norge, Sverige og Finland i NMKU, Nordisk Musik- og Kulturskoleunion. Vi samarbejder om projekter, udveksler erfaringer, informationer samt statistik og drøfter udviklingen indenfor musik- og kulturskolerne i Norden. Island, Færøerne og Åland indgår også i samarbejdet.

DMK's nordiske samarbejdsparter:
Norsk Kulturskoleråd
Kulturskolerådet i Sverige
Finlands Musikskoleorganisation
Færøernes Musikskoleforening
• Islands Musikskoleforening

Den Europæiske Musikskole Union (EMU) er den europæiske paraplyorganisation for de nationale musikskoleforeninger i Europa. EMU er en ikke-statslig, non-profitorganisation bestående af medlemsorganisationer fra 26 Europæiske lande. Danmark er repræsenteret ved DMK.

På nuværende tidspunkt repræsenterer EMU således mere end:
6.000 musikskoler
150.000 ansatte
4.000.000 elever / studerende
1.500.000.000 euro omsætning
EMU er medlem af Det Europæiske Musikråd (EMC) og Det Internationale Musikråd (IMC). EMU er arrangør af Europæisk Ungdoms Musik Festival.  • Copyright 2019

  • linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram